1. Hasan Basri  2. Muhammad Basri NST  3. Sholeh
Drs. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H
1990-1996
Drs. Muhammad Basri NST, S.H., M.H
1996-2002
Drs. H. Sholeh, S.H., M.H
2002-2004
     
4. Abdullah 5. Najamuddin  6. Basuni
Drs. Abdullah, S.H., M.H.
2004-2006
Drs. Najamuddin, S.H., M.H.
2006-2010
 Drs. H. Basuni, S.H., M.H.
2010-2013
     
     7. Syafii           1 Ketua 2 waka 
Drs. Syafii, M.H.
2013-2016
 Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.
2016-2018
      Zainal Arifin, S.Ag
       2018 s/d sekarang

 

     
  • Duka2.jpg
  • duka_saiful.jpg
  • duka_yulistia.jpg
  • KA_PAPST.jpg
  • miharza.jpg
  • Sarifuddin.jpg
  • ucapan_In.jpg
  • Waka_Diana.jpg